Εσωτερική Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε βιομηχανική μονάδα στο Ν. Πιερίας

Εσωτερική Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε βιομηχανική μονάδα στο Ν. Πιερίας.

Η εσωτερική εγκατάσταση αποτελείτε από υπόγειο αγωγό πολυαιθυλενίου πιστοποιημένο για χρήση φυσικού αερίου και υπέργειο αγωγό χαλυβδοσωλήνα. Η εγκατάσταση του δικτύου έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν οριστεί από την εθνική νομοθεσία. Οι σωλήνες και οι βαλβίδες συνδεθήκαν με ειδικά εργαλεία και επαγγελματικές τεχνικές για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια.